TARIM SİGORTASI İÇİN TEKLİF AL

Kişisel Bilgileriniz

Tarım Sigortası Nedir?

Tarım sigortası, tarım alanında emek vererek üretim yapan çiftçilerin emeklerini koruma altına almak adına oluşturulan bir sigorta türüdür. Gerek iklimsel gerekse doğal afet gibi önlenemez durumların çiftçi ve tarım sektörüne verdiği zararlardan korunabilmek adına oluşturulan bu sigorta, meydana gelen tahribatları ve ürün zararını minimuma indirmek adına devlet tarafından desteklenerek uygulamaya konulur. Tarım Sigortası, Türkiye’de Tarım Sigortaları Kurumu (TARSİM) tarafından yönetilip denetlenir. Sel, heyelan, yangın, devrem ve fırtına gibi doğal afetlerin görülmesi durumunda kümes hayvanlarının ya da küçükbaş hayvanların zarar görmesi, hastalanması veya çiftçinin fiziki sağlığının bozulması gibi üretimi durduracak ya da sekteye uğratacak her durum Tarım Sigortası kapsamındadır. Kapsama alınacak ürünlerin skalası, miktarı ve türü, üretim adına oluşan genel riskler, bölgeler ve bu gibi unsurlar işletmenin büyüklüğüne bağlı olarak devlet tarafından verilecek primin miktarını belirler. Bu miktar her yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenir. Devlet tarafından çiftçinin ödeyeceği sigorta primine destek olunması (yarı yarıya) ve teminat kapsamının aşamalı bir yapı ile şekillendirilmesiyle sağlanmak istenen şey, tazminat ödemelerinin kısa sürede yapılarak tarım sigortasının Türkiye namına önemi arttırmak, bu sigorta türü ile çiftçiyi rahatlatarak üretime destek verebilmektir. 

Tarım Sigortası Neleri Kapsar? 

Tarım Sigortası, bitkisel ürünleri, seraları ve hayvanları kapsar. Bunlardan herhangi birine gelebilecek doğal zararları (don, sel, yangın, fırtına, heyelan, horum, kuraklık, dolu vb. gibi) ve hayvanların hastalanması gibi unsurları temin eder. Tarım Sigortası’ndan yararlanmak isteyen bir üreticinin, 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 20.maddesi gereğince, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na kayıtlı olması (örneğin bitkisel ürünler için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne, hayvanlar için Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne su ürünleri için Su Ürünleri Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmak üzere) ve devletin verdiği prim desteğinden yararlanabilmesi için her sene yapılması gereken ürün ve kayıt güncellemesini yaptırması kanunen zorunludur. Tarım Sigortası:

  • Doğal afetler sonucunda görülen (fırtına, hortum, deprem, dolu, heyelan, sel vb.) ürün kaybını
  • Dolu gibi aşırı yağış durumlarında yaşanan yaş meyve ve yaş sebzelerin çiçeklerinde görülen kalite kaybını temin eder. 

Bu durumlara ek olarak istek doğrultusunda şu maddeler de güvence altına alınabilir:

  • Don riskiyle beraber yaş meyvelerde yaşanacak miktar kaybı
  • Dolu, fırtına ve sel gibi durumların tahıllarda ve tahıl tohumluklarının sap kısmında yarattığı miktar kaybı
  • Dolu, fırtına ve sel gibi durumların salamura yaprak üretimi yapılan asmalarda sebep olduğu miktar kaybı

*İsteğe bağlı teminatlar birer madde halinde poliçeye dahil edilemez. 

 

Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

“Tarım Sigortası”

 

3 As Sigorta Anonim Şirketi olarak (bundan böyle “3 As Sigorta” olarak anılacaktır.) Anayasal bir hak olan kişisel verilerin korunması hususu İşbu “ Aydınlatma Metni” kapsamında anlaşılacağı üzere Acentemiz için öncelikli konumdadır. 3 As Sigorta olarak oluşturmuş olduğumuz “Politika” ve “Tarım  Sigortasına ilişkin Aydınlatma Metni” ile sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

 

Kişisel Verileriniz İşlenme Amacı

 

......

 

Kişisel Veri Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuki Sebepler

 

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, aile yakın bilgisi gibi kişisel verileriniz acentemiz ile ilgili sizlerin menfaat dengesi gözetilerek; Kanunun 5. maddesinde yer alan hukuki sebeplerden “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir hakkın tesisi, korunması ve kullanılması”, “Sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hükümlerine dayalı olarak ve boy, kilo ve hasta sağlık raporları gibi. özel nitelikli verileriniz ise Kanunun 6. maddesi dikkate alınarak işlenecektir. Kişisel veriler, 3 As Sigorta tarafından basılı/elektronik formlar, işyerine ait güvenli elektronik ortamlar, sözleşmeler, adli makam ve resmi kurumlar, PTT, posta/kargo, internet sitemiz, taahhütnameler, e-posta, raporlar, yüz yüze yapılan görüşmeler ve iş yeri güvenlik kameraları vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

 

Kişisel verileriniz menfaat dengesi gözetilerek meşru menfaat, bir hakkın tesisi, korunması, kullanılması, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, 3 As Sigorta’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve/veya açık rızanız durumunda yukarıdaki işleme amaçlarının organize edilerek yürütülebilmesi için Acentemiz tarafından yurt içi ve yurt dışında bulunan operasyonel faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olarak Google, Microsoft vb. veri tabanlı hizmet sağlayıcı şirketlere, veri işleyen konumunda olan firma yetkililerine, ilgili özel kişi ve kurumlara, iş birliği içinde olduğumuz kurumlara, iletişim, arşiv ve saklama hizmeti aldığımız hizmet sağlayıcılara, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanunun 8. ve 9. maddeleri doğrultusunda aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Veri Sahibi;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri Kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları ile ilgili taleplerini öncelikle acentemize iletmeleri zorunludur.

 

Acentemiz alınan talebi ücretsiz olarak veya işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından belirlenen tarifeye göre alacağı ücret mukabilinde en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandıracak ve ilgili veri sahibini bilgilendirecektir.

 

 

İlgili kişi açık rıza beyanını her zaman geri alma hakkına sahiptir. Ancak belirtmek gerekir ki; açık rızanın geri alınmasının ileriye etkili olarak sonuç doğuracağı unutulmamalıdır. Açık rıza beyanınızı geri çektiğiniz hallerde 3  As Sigorta diğer veri işleme şartlarından herhangi birine dayanarak veri işleme faaliyeti gerçekleştirmeyecektir.

Veri sahibi kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamalarını içeren talebini www.3assigorta.com adresindeki formu doldurarak web sayfası üzerinden veya formun imzalı bir nüshasını İsmetpaşa Mah Demircioğlu Cad No:41/1 Çanakkale  adresine kimliğini tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu 3asigorta@hs03.kep.tr adresine iletebilir.

.

 

Açık Rıza Beyanı

AÇIK RIZA BEYAN FORMU

3 AS SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ olarak (bundan böyle “3 As Sigorta” olarak anılacaktır.) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Veri Güvenliği Politikası çerçevesinde;

İşbu bilgi ve beyanım doğrultusunda; Veri sorumlusu sıfatıyla 3 As Sigorta tarafından bilgime sunulmuş olan “Genel Aydınlatma Metni” kapsamında tarafımca, kimlik, iletişim gibi. kişisel verilerimin pazarlama ve istatistik faaliyetleri ile hizmet kalitesinin artırabilmesi, mevcut ve yeni ürün/hizmetlerin sunabilmesi; çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülebilmesi; denetim/etik faaliyetlerin yürütülebilmesi; fiziksel mekan güvenliğinin temininin sağlanması; görevlendirme süreçlerinin yürütülebilmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi; insan kaynakları süreçlerinin planlanması; iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi; iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülebilmesi; mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülebilmesi, internet üzerinden uzaktan eğitim ve toplantıların yapılabilmesi; müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması; reklam ve pazarlama gibi ek hizmetlerin yürütülebilmesi; veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçlarıyla; ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere yurt içinde 3 As Sigorta’nın iş birliği içinde olduğu ortak firmalara, ilgili özel kişilere, hizmet sağlayıcılara aktarılıp, verilerimin kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, yeniden düzenlenmesine, değiştirilmesine, sınıflandırılmasına açık rızamın olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

İlgili kişi olarak özgür iradem ile vermiş olduğum bu açık rıza beyanını istediğim zaman geri alma hakkına sahip olduğumu; ayrıca ilgili kişi olarak Kanunun 11. ve 13. maddelerinde belirtilmiş olan diğer haklarımı 3 As Sigorta tarafından bilgime sunulmuş olan “Kişisel Veri Güvenliği Politikası” ve “Aydınlatma Metni” ile aydınlatıldığımı ve acentenin internet sitesinde(www.3assigorta.com) yayımlanmış olan Başvuru Formunu doldurarak kullanma hakkına sahip olduğumu okuduğumu ve anladığımı;

warning ikon
Güvenlik testini işaretleyin.
error ikon
Güvenlik testi geçilemedi.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.
error ikon
Bir Hata Oluştu!
success ikon